Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Asetuksen mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös tarvittaessa kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja siitä, mihin tietoja luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista, joita ovat mm.:

  • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelystä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle jos katsotaan, ettei henkilötietoja ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se Laukaan seurakuntaan

Laukaan seurakunta

Arwidssonintie 15-17
41340 Laukaa
Puhelin: 0400 821 132
sähköposti: kirkkoherranvirasto.laukaa@evl.fi

Tietosuojayhdyshenkilö:

Jaakko Sääskilahti,
Kappalainen