Laukaan seurakunnan strategia 2024-2027: Seurakuntalaisten yhteisö

Laukaan seurakunnan strategiaa valmisteltiin vuonna 2023 yhdessä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken. Strategia hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 7.12.2023. Strategia pohjaa aikaisempaan Toiminnan tiekartta 2020-2023 -strategiaan sekä Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Missio

Laukaan seurakunnan perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kirkko elää uskosta, toivosta ja rakkaudesta (1 Kor 13:13). Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Arvot

Laukaan seurakunnan toimintaa ohjaavat arvot:

Avoimuus: Seurakunta on avoin kaikille, ja toimintaamme on helppo tulla mukaan. Seurakunnan toiminta ja hallinto on avointa ja viestimme siitä avoimesti, mikä tukee myös luottamushenkilöiden työtä. Olemme avoimia uusille ideoille ja kumppanuuksille. Tietoa seurakunnasta on saavutettavasti saatavilla. Seurakunnassa on avoin työskentelyilmapiiri.

Ilo: On ilo olla mukana seurakunnan toiminnassa seurakuntalaisena, työntekijänä ja luottamushenkilönä. Ilon sanoman julistaminen Jeesuksesta Kristuksesta maailman pelastajana on seurakunnan perustehtävä. Kirkko tuo iloa alueen elämään.

Rohkeus: Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa kentässä sekä tuemme hengellistä kasvua. Kehitämme toimintaamme rohkeasti kokeillen epäonnistumisia pelkäämättä.

Turvallisuus: Kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan. Seurakuntayhteisöön on turvallista kuulua sellaisena kuin on. Työntekijöille seurakunta on turvallinen ympäristö työskennellä. Turvallisuuden avulla rakennamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta koko luomakunnasta: ihmisistä lähellä ja kaukana sekä ympäristöstämme. Rohkaisemme myös seurakuntalaisia vastuullisuuteen ja kohtuullisuuteen sekä välittämiseen. Samalla ylläpidämme toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa.

Laukaan seurakunnan visio eli päämäärä vuonna 2027: Seurakuntalaisten yhteisö

Laukaan seurakunta on kaikenikäisten seurakuntalaisten yhteisö, jossa turvataan Jumalaan ja rohkaistaan jokaista välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Seurakunta kutsuu osallistumaan ja toteuttamaan toimintaa.

Askelmerkit tavoitteeseen pääsemiseksi:

Perustehtävän esillä pitäminen: Kaikessa toiminnassa näkyy ja kuuluu kirkon tehtävä kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista heitä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Perustehtävä otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa, ja se konkretisoituu erityisesti kohtaamisissa ja läsnäolossa. 

Seurakuntalaisuus keskiössä: Seurakunta on kuin Kristuksen ruumis, joka muodostuu erilaisista jäsenistä. Jokainen jäsen saa tuoda oman osaamisensa seurakuntaan ja rakentaa sitä omien voimiensa mukaan. Tässä työntekijät rohkaisevat, tukevat ja ohjaavat seurakuntalaisia. Seurakuntalaisuus toteutuu silloinkin, kun ei olla aktiivisesti toiminnassa mukana. Eri-ikäisten seurakuntalaisten ääntä pyritään tuomaan paremmin esille. Yksi esimerkki tästä on nuorten vaikuttajaryhmä.

Monipuolinen jumalanpalveluselämä: Jumalanpalveluksia järjestetään seurakunnan tilojen lisäksi esimerkiksi luontokohteissa ja kylätaloissa. Lisäksi järjestetään teemajumalanpalveluksia, joissa paikalliset kuorot ja musiikkitoimijat ovat säännöllisesti mukana. Yhteistyötä eri järjestöjen, jumalanpalvelusryhmien ja paikallisten toimijoiden kanssa jatketaan. Myös sähköisten viestintävälineiden mahdollisuuksia hyödynnetään. 

Vaikuttava viestintä: Seurakunnan viestintä on monikanavaista, saavutettavaa, vuorovaikutteista ja erilaiset kohderyhmät huomioon ottavaa. Myös sisäinen viestintä on sujuvaa ja sen käytännöt selkeitä ja yhdenmukaisia. 

Projektiluonteiset toiminnat: Projektiluonteisten tapahtumien, kuten teemapäivien, avulla saadaan mukaan myös niitä seurakuntalaisia, joita kirkon perinteinen toiminta ei niin houkuttele. Lisäksi projektiluonteiset tapahtumat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toiminnan lähtökohtina ovat alueellisuus ja paikalliset toimijat, rohkea kokeilukulttuuri sekä tapahtumien vetovoimaisuus.

Verkostoituva seurakunta: Ylläpidetään seurakunnan monipuolisia kumppanuuksia, tarjotaan mahdollisuuksia yhteistyöhön ja osallistutaan aktiivisesti myös muiden, esimerkiksi kristillisten seurakuntien, kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen järjestämään toimintaan.

Paikallisten erityispiirteiden huomioiminen: Seurakunnan toiminnassa otetaan huomioon esimerkiksi alueen ikärakenne, luonne ja perinteet. Hallinnon rakennetta uudistetaan, jotta paikallisuus voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon. Seurakunnassa kehitetään malleja, joiden avulla saadaan paikalliset toiveet ja seurakuntalaisten ääni paremmin kuuluviin. 

Vastuu ympäristöstä: Seurakunnalla on ympäristödiplomi, joka ohjaa seurakunnan kaikkea toimintaa. Toiminnassa ja viestinnässä pidetään esillä ympäristöasioita, muistutetaan seurakuntalaisia yhteisestä vastuusta luomakunnan varjelemisessa ja ylläpidetään toivoa. Seurakunta toimii resurssiviisaasti, mikä näkyy esimerkiksi hankinnoissa, omaisuudesta huolehtimisessa ja kierrätyksessä.

Haluttu työpaikka: Seurakunnan tavoite on, että työntekijät viihtyvät ja jaksavat työssään. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta ja virkistystä, perehdytykseen ja johtamiseen panostetaan ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehditaan. Palkkauksen ja muiden työsuhde-etujen osalta seurakunta on kilpailukykyinen. Työntekijöiden määrä on riittävä tehtäviin nähden. Rekrytointitilanteissa tuodaan selkeästi esille, mitä seurakunta tarjoaa työntekijöilleen.

Vakavarainen seurakunta: Seurakunnan kiinteistöjen käyttöä tai niistä luopumista arvioidaan kiinteistöstrategian mukaisesti. Virkojen ja toimien vapautuessa arvioidaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja tulevaisuuden näkymät huomioon ottaen, onko tehtävälle tarvetta ja mahdollistaako taloudellinen tilanne viran tai toimen avaamisen. Tarvittaessa virkojen ja toimien sisältöä voidaan päivittää.

Ota yhteyttä